LSX/src/mkrfsh

/etc/mkpt pspr protor
mkfs rfs protor