NetBSD-5.0.2/dist/nvi/catalog/swedish.base

002 "För långa rader"
003 "kan inte ta bort rad %lu"
004 "kan inte lägga till på rad %lu"
005 "kan inte sätta in på rad %lu"
006 "kan inte lagra rad %lu"
007 "kan inte hämta sista raden"
008 "Fel: kan inte hämta rad %lu"
009 "Loggningsfil"
010 "Loggning utförs inte, ångra är inte möjligt"
011 "Inga ändringar att ångra"
012 "Loggning utförs inte, ångra är inte möjligt"
013 "Loggning utförs inte, ångra ångra är inte möjligt"
014 "Inga ändringar att återgöra"
015 "%s/%d: fel vid loggning"
016 "Vi:s standard in och ut måste gå till en terminal"
017 "Markering %s: inte satt"
018 "Markering %s: raden har tagits bort"
019 "Markering %s: markörpositionen finns inte längre"
020 "Fel: "
021 "ny fil"
022 "namnet ändrades"
023 "ändrad"
024 "oförändrad"
025 "OLÅST"
026 "inte skrivbar"
027 "rad %lu av %lu [%ld%%]"
028 "tom fil"
029 "rad %lu"
030 "Filen %s är ingen meddelandekatalog"
031 "Kan inte sätta standardvärde för %s flaggan"
032 "Användning: %s"
033 "set: %s är en okänd flagga: "set all" visar alla flaggor"
034 "set: [no]%s flaggan kan inte ges ett värde"
035 "set: %s flaggan är inte boleansk"
036 "set: %s flaggan: %s"
037 "set: %s flaggan: %s: för stort värde"
038 "set: %s flaggan: %s är ett otillåtet tal"
039 "set: %s flaggan är inte boleansk"
040 "Fönsterkolumnerna är för få, mindre än %d"
041 "Fönsterkolumnerna är för många, fler än %d"
042 "Fönsterraderna är för få, mindre än %d"
043 "Fönsterraderna är för många, fler än %d"
044 "Lisp flaggan är inte implementerad"
045 "meddelanden är inte avslagna: %s"
046 "meddelanden är inte påslagna: %s"
047 "set: %s flaggan måste ges i teckengrupper om två"
053 "Standardbufferten är tom"
054 "Buffer %s är tom"
055 "Filer med radmatning i namnet kan inte återskapas"
056 "Ändringar kan inte återskapas om programmet kraschar"
057 "Kopierar filen för återskapning..."
058 "Säkerhetskopiering misslyckades: %s"
059 "Ändringar kan inte återskapas om programmet kraschar"
060 "Misslyckades att säkerhetskopiera filen: %s"
061 "Kopierar filen för återskapning..."
062 "Kan inte hitta information om användaridentitet %u"
063 "Kan inte låsa återskapningsfilen"
064 "Återskapningsfilens buffer överskriven"
065 "Återskapningsfil"
066 "%s: Återskapningsfilen är korrupt"
067 "%s: Återskapningsfilen är korrupt"
068 "Det finns ingen fil %s, läsbar av dig, att återskapa"
069 "Det finns äldre versioner av denna fil som du kan återskapa"
070 "Det finns andra filer du kan återskapa"
071 "skickar inte email: %s"
072 "Filen är tom; inget att söka i"
073 "Kom till slutet på filen utan att hitta söksträngen"
074 "Ingen tidigare söksträng"
075 "Hittar inte söksträngen"
076 "Kom till början av filen utan att hitta söksträngen"
077 "Sökningen slog runt"
078 "Söker..."
079 "Inga icke skrivbara tecken funna"
080 "Okänt kommandonamn"
082 "%s: kommandot är inte tillgängligt i "ex" läge"
083 "Talet får inte vara noll"
084 "%s: Ogiltig radspecifikation"
085 "Fel i intern syntaxtabell (%s: %s)"
086 "Användning: %s"
087 "%s: temporärbuffert inte frisläppt"
088 "Offset är före rad 1"
089 "Offset är efter slutet på filen"
090 "@ med intervall exekverades när filen/fönstret ändrades"
091 "Global/v kommando exekverades när filen/fönstret ändrades"
092 "Ex kommando misslyckades: efterföljande kommandon ignorerade"
093 "Ex kommando misslyckades: omdefinierade tangenter ignorerade"
094 "Den andra adressen är mindre än den första"
095 "Inget namn på markering givet"
096 "\\ följs inte av / eller ?"
097 "Referens till ett radnummer mindre än 0"
098 "%s kommandot är inte känt"
099 "Värdet på adressen är för stort"
100 "Värdet på adressen är för litet"
101 "Otillåten adresskombination"
102 "Otillåten adress: bara %lu rader finns i filen"
103 "Otillåten adress: filen är tom"
104 "%s kommandot tillåter inte en adress som är 0"
105 "Inga förkortningar att visa"
106 "Förkortningar måste sluta med ett "ord" tecken"
107 "Förkortningar kan inte innehålla mellanslag eller tab"
108 "Förkortningar kan inte blanda "ord"/"icke ord" tecken, utom i slutet"
109 ""%s" är ingen förkortning"
110 "Vi kommando misslyckades: omdefinierade tangenter ignorerade"
111 "Inga fler filer att editera"
112 "Inga tidigare filer att editera"
113 "Inga tidigare filer att spela tillbaka"
114 "Ingen fillista att visa"
115 "Inget tidigare kommando att ersätta "!" med"
116 "Inget filnamn att ersätta %% med"
117 "Inget filnamn att ersätta # med"
118 "Fel: execl: %s"
119 "I/O fel: %s"
120 "Filen ändrad efter sista skrivning; spara eller använd !"
121 "Kan inte hitta hemkatalog"
122 "Ny nuvarande katalog: %s"
123 "Inga "cut buffers" att visa"
124 "%s kommandot kan inte används som del i ett "global" eller v kommando"
125 "%s/%s: inte läst: varken du eller root är ägare"
126 "%s/%s: inte läst: du är inte ägare"
127 "%s/%s: inte läst: skrivbar av annan än ägaren"
128 "%s: inte läst: varken du eller root är ägare"
129 "%s: inte läst: du är inte ägare"
130 "%s: inte läst: skrivbar av annan än ägaren"
131 "Ingen nästa rad att sätta ihop med"
132 "Det finns inget i inmatningsmappningen"
133 "Det finns inget i kommandomappningen"
134 "%s tecknet kan inte mappas om"
135 ""%s" är inte ommappat just nu"
136 "Namn på markeringar måste vara ett tecken långa"
137 "%s finns, inget sparat; använd ! för att spara"
138 "Ny exrc fil: %s"
139 "Målraden ligger inne i området som ska flyttas"
140 "Open kommandot kräver att open flaggan är satt"
141 "Open kommandot är inte implementerat ännu"
142 "Säkerhetskopiering av filen är inte möjligt"
143 "Filen säkerhetskopierad"
144 "%s expanderade till för många filnamn"
145 "Endast vanliga filer och namngivna rör kan läsas"
146 "%s: läslåset är otillgängligt"
147 "Läser..."
148 "%s: %lu rader, %lu tecken"
149 "Inga bakgrundsfönster att visa"
150 "Script kommandot finns bara i "vi" läge"
151 "Inget kommando att exekvera"
152 "shiftwidth flaggan satt till 0"
153 "Talet har för stort värde"
154 "Talet har för litet värde"
155 "Reguljärt uttryck är givet; r flaggan är meningslös"
156 "#, l och p flaggorna kan inte kombineras med c flaggan i "vi" läge"
157 "Ingen matchande text funnen"
158 "Inget tidigare märke har givits"
159 "Det är färre än %s märken i stacken; använd :display t[ags]"
160 "Det finns ingen fil %s i märkesstacken; använd :display t[ags]"
161 "Tryck Enter för att fortsätta: "
162 "%s: märke inte funnet"
163 "%s: korrupt märke i %s"
164 "%s: märkets radnummer är bortom filslutet"
165 "Märkesstacken är tom"
166 "%s: söksträngen inte funnen"
167 "%d filer till att editera"
168 "Buffert %s är tom"
169 "Bekräfta ändring? [n]"
170 "Avbruten"
171 "Ingen tidigare buffert att exekvera"
172 "Inget tidigare reguljärt uttryck"
173 "%s kommandot kräver att en fil redan lästs in"
174 "Användning: %s"
175 "Visual kommandot kräver att open flaggan är satt"
177 "Tom fil"
178 "Ingen tidigare F, f, T eller t sökning"
179 "%s inte funnen"
180 "Ingen tidigare fil att editera"
181 "Markören är inte i ett tal"
182 "Det resulterande talet är för stort"
183 "Det resulterande talet är för litet"
184 "Inget matchande tecken på denna rad"
185 "Matchande tecken inte funnet"
186 "Det finns inga tecken att ersätta"
187 "Det finns inget fönster att byta till"
188 "Tecken efter söksträng, radoffset och/eller z kommandot"
189 "Ingen tidigare söksträng"
190 "Sökningen slog runt till ursprungliga positionen"
191 "Förkortning överskred expanderingsgränsen: tecken har tagits bort"
192 "Ogiltigt tecken; använd "quote" för att sätta in"
193 "Redan i början på insättningen"
194 "Inga fler tecken att ta bort"
195 "Försök att gå bortom slutet på filen"
196 "Försök att gå bortom slutet på raden"
197 "Ingen förflyttning gjord"
198 "Redan i början på filen"
199 "Försök att gå före början på filen"
200 "Redan i första kolumnen"
201 "Buffertar måste anges före kommandot"
202 "Redan i slutet av filen"
203 "Redan på slutet av raden"
204 "%s är inte ett "vi" kommando"
205 "Användning: %s"
206 "Inga tecken att ta bort"
207 "Q kommandot kräver "ex" i terminalläge"
208 "Inget kommando att repetera"
209 "Filen är tom"
210 "%s kan inte användas som ett förflyttningskommando"
211 "Redan i kommando läge"
212 "Markören är inte i ett ord"
214 "Windows flaggans värde är för stor, största värde är %u"
215 "Lägg till"
216 "Ändra"
217 "Kommando"
218 "Sätt in"
219 "Ersätt"
220 "Förflyttning bortom fönsterslut"
221 "Förflyttning till före fönstrets början"
222 "Fönstret måste vara större än %d rader för delning"
223 "Det finns inga fönster i bakgrunden"
224 "Det finns inget fönster i bakgrunden som editerar filen %s"
225 "Du får inte sätta ditt enda synliga fönster i bakgrunden"
226 "Fönstret kan bara krympa till %d rader"
227 "Fönstret kan inte krympa"
228 "Fönstret kan inte växa"
230 "Detta fönster kan inte pausas"
231 "Avbrutet: omdefinierade tangenter ignorerade"
232 "vi: temporärbuffertar inte frisläppta"
233 "Denna terminal har ingen %s tangent"
234 "Endast en buffert kan anges"
235 "Talet är större än %lu"
236 "Avbrutet"
237 "Kan inte skapa temporär fil"
238 "Warning: %s är inte en normal fil"
239 "%s är redan låst, detta blir en icke skrivbar session"
240 "%s: ta bort"
241 "%s: stäng"
242 "%s: ta bort"
243 "%s: ta bort"
244 "Ej skrivbar fil, filen inte sparad; använd ! för att skriva över"
245 "Ej skrivbar fil, filen inte sparad"
246 "%s finns, ej sparad; använd ! för att utföra operationen"
247 "%s finns, filen inte sparad"
248 "Ofullständig fil, filen inte sparad, använd ! för att skriva över"
249 "Ofullständig fil, filen inte sparad"
250 "%s: filen ändrad efter denna kopia togs; använd ! för att utföra operationen"
251 "%s: filen ändrad efter denna kopia togs"
252 "%s: skrivlåset är otillgängligt"
253 "Skriver..."
254 "%s: VARNING: FILEN TRUNKERAD"
255 "Redan vid första märket i denna grupp"
256 "%s: ny fil: %lu rader, %lu tecken"
257 "%s: %lu rader, %lu tecken"
258 "%s expanderade till för många filnamn"
259 "%s är inte en normal fil"
260 "%s ägs inte av dig"
261 "%s är åtkomstbar av andra än ägaren"
262 "Filen har ändrats efter den sparats; spara eller använd !"
263 "Filen har ändrats efter den sparats; spara eller använd :edit!"
264 "Filen har ändrats efter den sparats; spara eller använd !"
265 "Filen är temporär; exit kastar bort ändringarna"
266 "Ej skrivbar fil, ändringar har inte automatsparats"
267 "Loggningen startar om"
268 "bekräfta? [ynq]"
269 "Tryck på en tangent för att fortsätta: "
270 "Tryck på en tangent för att fortsätta [: för att ge fler kommandon]: "
271 "Tryck på en tangent för att fortsätta [q för att avsluta]: "
272 "Den formen av %s kräver "ex" i terminalläge"
273 "Går till "ex" inmatningsläge."
274 "Kommandot misslyckades, ingen fil inläst ännu."
275 " forts?"
276 "Oväntad teckenhändelse"
277 "Oväntad filslutshändelse"
278 "Sökningen hittade ingenting"
279 "Oväntad avbrottshändelse"
280 "Oväntad avslutningshändelse"
281 "Oväntad omritningshändelse"
282 "Redan vid sista märket i denna grupp"
283 "%s kommandot kräver "ex" i terminalläge"
284 "Den formen av %s är inte tillgänglig när secure edit flaggan är satt"
285 "Oväntad stränghändelse"
286 "Oväntad tidshändelse"
287 "Oväntad skrivhändelse"
289 "Skalexpansion är inte tillgänglig när secure edit flaggan är satt"
290 "%s kommandot är inte tillgänglig när secure edit flaggan är satt"
291 "set: %s kan inte slås av"
292 "Fönstret för litet."
293 "tillagda"
294 "ändrade"
295 "borttagna"
296 "ihopsatta"
297 "flyttade"
298 "flyttade"
299 "inklistrade"
300 "rad"
301 "rader"
302 "Vi har inte länkats med en Tcl tolk"
303 "Filen har ändrats efter den sparats."
304 "Skalexpansion misslyckades"
305 "Ingen %s edit flagga given"
306 "Vi har inte länkats med en Perl tolk"
307 "Inga "ex" kommandon att exekvera"
308 "Tryck <CR> för att exekvera kommando, :q för att avsluta"
309 "Gör "cscope help" för hjälp"
310 "Inga cscope kopplingar körs"
311 "%s: okänd söktyp: använd en av %s"
312 "%d: ingen sådan cscope session"
313 "set: %s flaggan får aldrig slås på"
314 "set: %s flaggan får aldrig sättas till 0"
315 "%s: tillagt: %lu rader, %lu tecken"
316 "Oväntad storleksändring"
317 "%d filer att editera"