V7M/src/libplot/t300.c.a

eÿarc.cŽ
–ô)¶	arc(){
}
circle.cŽ
–ô)¶circle(){
}
close.c
¶
)¶T#include <stdio.h>
closevt(){
	closepl();
}
closepl(){
	fflush(stdout);
	reset();
}
dot.cŽ
–ô)¶	dot(){
}
<erase.cŽ
—ô)¶f#include "con.h"
erase(){
	int i;
		for(i=0; i<11*(VERTRESP/VERTRES); i++)
			spew(DOWN);
		return;
}
label.cŽ
—ô)¶v#include "con.h"
label(s)
char *s;
{
	int i,c;
		while((c = *s++) != '\0'){
			xnow =+ 6;
			spew(c);
		}
		return;
}
line.cŽ
—ô)¶#include "con.h"
line(x0,y0,x1,y1){
	iline(xconv(xsc(x0)),yconv(ysc(y0)),xconv(xsc(x1)),yconv(ysc(y1)));
		return;
}
cont(x0,y0){
	iline(xnow,ynow,xconv(xsc(x0)),yconv(ysc(y0)));
	return;
}
iline(cx0,cy0,cx1,cy1){
	int maxp,tt,j,np;
	char chx,chy;
	float xd,yd;
	float dist2(),sqrt();
		movep(cx0,cy0);
		maxp = sqrt(dist2(cx0,cy0,cx1,cy1))/2.;
		xd = cx1-cx0;
		yd = cy1-cy0;
		if(xd >= 0)chx = RIGHT;
		else chx = LEFT;
		if(yd >= 0)chy = UP;
		else chy = DOWN;
		if(maxp==0){
			xd=0;
			yd=0;
		}
		else{
			xd =/maxp;
			yd =/maxp;
		}
		inplot();
		for (tt=0; tt<=maxp; tt++){
			j= cx0+xd*tt-xnow;
			xnow =+ j;
			j = abval(j);
			while(j-- > 0)spew(chx);
			j = cy0+yd*tt-ynow;
			ynow =+ j;
			j = abval(j);
			while(j-- > 0)spew(chy);
			spew ('.');
		}
		outplot();
		return;
}
linmod.cŽ
—ô)¶
linemod(){
}
	move.cŽ
—ô)¶Amove(xi,yi){
		movep(xconv(xsc(xi)),yconv(ysc(yi)));
		return;
}
topen.cŽ
‰ö)¶å#
/* gsi plotting output routines */
# define DOWN 012
# define UP 013
# define LEFT 010
# define RIGHT 040
# define BEL 007
# define ACK 006
# define CR 015
# define FF 014
# define VERTRESP 48
# define HORZRESP 60.
# define HORZRES 6.
# define VERTRES 8.
/* down is line feed, up is reverse oyne feed,
   left is bwckspace, right is space.  48 points per inch
   vertically, 60 horizontally */

int xnow, ynow;
int ITTY[3], PTTY[3], OUTF;
float HEIGHT 6.0, WIDTH 6.0, OFFSET 0.0;
int xscale, xoffset, yscale;
float botx 0., boty 0., obotx 0., oboty 0.;
float scalex 1., scaley 1.;

openpl ()
{
	int reset();
		xnow = ynow = 0;
		OUTF = 1;
		printf("\r");
		gtty(OUTF, ITTY);
		signal (2, &reset);
		PTTY[0] = ITTY[0];
		PTTY[1] = ITTY[1];
		PTTY[2] = ITTY[2] & (~ 020);  /* don't map lf */
		PTTY[2] =| 001; /* no delays */
		/* initialize constants */
		xscale  = 4096./(HORZRESP * WIDTH);
		yscale = 4096 /(VERTRESP * HEIGHT);
		xoffset = OFFSET * HORZRESP;
		return;
}

openvt(){
openpl();
}
 point.cŽ
—ô)¶7point(xi,yi){
		move(xi,yi);
		label(".");
		return;
}
 space.cŽ
˜ô)¶º# include "con.h"
float deltx 4095.;
float delty 4095.;
space(x0,y0,x1,y1){
	botx = -2047.;
	boty = -2047.;
	obotx = x0;
	oboty = y0;
	scalex = deltx/(x1-x0);
	scaley = delty/(y1-y0);
}
subr.cŽ
®÷)¶¿#include <stdio.h>
#include "con.h"
abval(q)
{
	return (q>=0 ? q : -q);
}

xconv (xp)
{
	/* x position input is -2047 to +2047, output must be 0 to PAGSIZ*HORZRES */
	xp =+ 2048;
	/* the computation is newx = xp*(PAGSIZ*HORZRES)/4096 */
	return (xoffset + xp /xscale);
}

yconv (yp)
{
	/* see description of xconv */
	yp =+ 2048;
	return (yp / yscale);
}

inplot()
{
	stty(OUTF, PTTY);
	spew (ACK);
}

outplot()
{
	spew(ESC);
	spew(ACK);
	fflush(stdout);
	stty (OUTF, ITTY);
}

spew(ch)
{
	if(ch == UP)putc(ESC,stdout);
	putc(ch, stdout);
}

tobotleft ()
{
	move(-2048,-2048);
}
reset()
{
	outplot();
	exit();
}

float
dist2 (x1, y1, x2, y2)
{
	float t,v;
	t = x2-x1;
	v = y1-y2;
	return (t*t+v*v);
}

swap (pa, pb)
int *pa, *pb;
{
	int t;
	t = *pa;
	*pa = *pb;
	*pb = t;
}
movep (xg, yg)
{
	int i,ch;
	if((xg == xnow) && (yg == ynow))return;
	/* if we need to go to left margin, just CR */
	if (xg < xnow/2)
	{
		spew(CR);
		xnow = 0;
	}
	i = (xg-xnow)/HORZRES;
	if(xnow < xg)ch = RIGHT;
	else ch = LEFT;
	xnow =+ i*HORZRES;
	i = abval(i);
	while(i--)spew(ch);
	i = abval(xg-xnow);
	inplot();
	while(i--) spew(ch);
	outplot();
	i=(yg-ynow)/VERTRES;
	if(ynow < yg)ch = UP;
	else ch = DOWN;
	ynow =+ i*VERTRES;
	i = abval(i);
	while(i--)spew(ch);
	i=abval(yg-ynow);
	inplot();
	while(i--)spew(ch);
	outplot();
	xnow = xg; ynow = yg;
}

xsc(xi){
	int xa;
	xa = (xi - obotx) * scalex + botx;
	return(xa);
}
ysc(yi){
	int ya;
	ya = (yi - oboty) *scaley +boty;
	return(ya);
}
Econ.hŽ
˜ô)¶W#
/* gsi plotting output routines */
# define DOWN 012
# define UP 013
# define LEFT 010
# define RIGHT 040
# define BEL 007
# define ESC 033
# define ACK 006
# define CR 015
# define FF 014
# define VERTRESP 48
# define HORZRESP 60.
# define VERTRES 8.
# define HORZRES 6.
/* down is line feed, up is reverse line feed,
   left is backspace, right is space.  48 points per inch
   vertically, 60 horizontally */

extern int xnow, ynow;
extern int ITTY[3], PTTY[3], OUTF;
extern float HEIGHT, WIDTH, OFFSET;
extern int xscale, xoffset, yscale;
extern float botx, boty, obotx, oboty, scalex,scaley;

0box.cÏÕ	¶rbox(x0, y0, x1, y1)
{
	move(x0, y0);
	cont(x0, y1);
	cont(x1, y1);
	cont(x1, y0);
	cont(x0, y0);
	move(x1, y1);
}