[TUHS] [tuhs] fuzz testing of Unix-family utilities